ផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រី

ការថែទាំម្តាយនិងទារកក្នុងអំឡុងពេលមានគភ៏ យោងតាមសមាគមអាហារូបត្ថម្ភអាល្លឺម៉ង់
Antenatal Care_Khmer.pdf
Adobe Acrobat document [6.1 MB]

a

 

Health / Medical

Uptodated Facilities in SOVANN Polyclinic Enable Doctors making diagnosis early and precisely

Feb 18, 2016
Add comment

SOVANN Polyclinic

Feb 8, 2016
  • Radiology Department
Show 1 comment
Add comment
Print Print | Sitemap
Building 77, Preah Vihear Street, Kampong Krabey, Svaypor, Battambang. Cambodia. info@sovannclinic.com