ការចាក់ថ្នាំបង្ការ

មានវ៉ាក់សាំងបង្ការរោគសំខាន់ៗ រក្សាទុកបានល្អក្នុងទូត្រជាក់ត្រឹមត្រូវ។

- បង្ការរោគថ្លើម

- បង្ការរោគតេតាណូស

- បង្ការរោគផ្តាសាយ

- បង្ការរោគមហារីកមាត់ស្បូន

- បង្ការរោគកញ្ច្រិល ស្អូច អ៊ុតស្វាយ ខាន់ស្លាក់

 

Health / Medical

Uptodated Facilities in SOVANN Polyclinic Enable Doctors making diagnosis early and precisely

Feb 18, 2016
Add comment

SOVANN Polyclinic

Feb 8, 2016
  • Radiology Department
Show 1 comment
Add comment
Print Print | Sitemap
Building 77, Preah Vihear Street, Kampong Krabey, Svaypor, Battambang. Cambodia. info@sovannclinic.com