អាស័យដ្ឋាននិងលេខសំរាប់ទំនាក់ទំនងៈ

អាគារលេខ៧៧ ភូមិកំពង់ក្របី សង្កាត់ស្វាយប៉ោ

ក្រុងបាត់ដំបង​ ខេត្តបាត់ដំបង
ព្រះរាជាណាច័ក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលើតុៈ ០៥៣​ ៦៣៦៣ ៧៧៧

ទូរស័ព្ចចល័ត: - ០៩០ ៤៤៤ ៧៧៧

                    ​  - ០៧៧ ៩៩ ៥៥ ០១

រថយន្តសង្គ្រោះ

                      - ០៧៧​ ៩៩​ ៥៥ ០២

                      - ០៨៨ ៤៤ ៨៨ ៧៧៧
Email: infio@sovannclinic.com
E-mail: sovannabun@gmail.com

Your form message has been successfully sent.

You have entered the following data:

អ្នកអាចទាក់ទងពួកយើងតាមរយៈ

Please correct your input in the following fields:
Error while sending the form. Please try again later.

Note: Fields marked with * are required

Health / Medical

Uptodated Facilities in SOVANN Polyclinic Enable Doctors making diagnosis early and precisely

Feb 18, 2016
Add comment

SOVANN Polyclinic

Feb 8, 2016
  • Radiology Department
Show 1 comment
Add comment
Print Print | Sitemap
Building 77, Preah Vihear Street, Kampong Krabey, Svaypor, Battambang. Cambodia. info@sovannclinic.com